Istungid ja eelnõud

22.05.20

Antsla Vallavolikogu istung toimub 26. mail 2020. a, algusega 15.00, Uue-Antsla Rahvamajas

PÄEVAKORD :   

Päevakorrapunkt

Lisa(d)

Ettekandja(d)

1. Antsla Vallavolikogu 26.02.2019 määruse nr 9 "Antsla valla lasteaedades õppevahendite kulu maksumuse määra kehtestamine" muutmine

 

Eve Sikk, pearaamatupidaja Aivo Värton, eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees

2. Antsla Vallavolikogu 16.09.2008 määruse nr 9 „Antsla Gümnaasiumi teeninduspiirkonna kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

 

Kersti Käis, vallasekretär

3. Antsla Vallavolikogu 28.08.2018 määruse nr 20 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine

 

terviktekst

lisa 1

lisa 2

lisa 3

Kersti Käis, vallasekretär

Margus Klaar, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Merle Tombak, kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

4. Nõusoleku andmine maa võõrandamiseks Eesti Vabariigile

 

asendiplaan

Ester Hommik, maa- ja planeeringute spetsialist

Aivo Värton, eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees

5. Lusti tee 3 kinnistule seatud hoonestusõiguse lõpetamine ja Lusti tee 1 kinnistule seatud hoonestusõiguse andmete muutmine

 

asendiplaan

Ester Hommik, maa- ja planeeringute spetsialist

Aivo Värton, eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees

6.  Vallale vara omandamine

 

lisa 1

lisa 2

Ester Hommik, maa- ja planeeringute spetsialist

Aivo Värton, eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees

7.  Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

 

 

Rain Ruusa, majandusnõunik

Aivo Värton, eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees

8. Revisjonikomisjoni revisjoniakti kinnitamine

 

akt

Raivo Vallner, revisjonikomisjoni esimees

9. Antsla valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande heaks kiitmine

 

seletuskiri

maj. a aruanne ja audiitori aruanne

urvaste valla veevärk

 

Eve Sikk, pearaamatupidaja Aivo Värton, eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees

10. Informatsioon reservfondi suunamisest

 

 

Eve Sikk, pearaamatupidaja

11. Loa andmine meetmes „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" osalemiseks

 

energiaauditi aruanne

Kurmet Müürsepp, abivallavanem

Aivo Värton, eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees

 

12. Vallavanema informatsioon

 

 

 

13. Informatsioon

 

 

 

 

Merike Prätz

volikogu esimees