Üldplaneeringu koostamine

12.01.21

Üldplaneering seab Antsla valla ruumilise arengu eesmärgid järgnevaks 15 aastaks, vajadusel ka pikemaks ajaks. Kui valla arengukava vastab küsimustele "miks" ja "mida", siis üldplaneering vastab küsimustele "kus" ja "kuidas".

Antsla valla omapära silmas pidades, on valla ruumilisteks vajadusteks:

● Antsla linna arendamine piirkondliku keskusena, kus on kvaliteetsed teenused, kaasaegne avalik ruum ning mitmekesised töökohad.

● Kaasaegse ja toimiva taristu ning heade ühenduste arendamine tagamaks head elukeskkonda kõigis valla piirkondades.

● Ettevõtluse arengu toetamine läbi olemasolevate ja kavandatavate äri- ja tootmispiirkondade maakasutus- ja ehitustingimuste määratlemise.

● Kohaliku pärandi - Tamme-Lauri tamm, Karula rahvuspark, Pokumaa jms - väärtustamine ning kasutamine piirkonna arengu hüvanguks.

 

Avalikkuse kaasamise ja teavitamise põhimõte

Kohalik omavalitsus peab tagama planeerimismenetluse avalikkuse. Teave planeerimismenetluse ja planeeringu kohta peab olema kõigile tasuta kättesaadav. Antsla Vallavalitsus teavitab avalikkust Antsla valla üldplaneeringu menetlusetappidest ja korraldab planeeringu koostamise käigus planeeringu tutvustamiseks avalikke väljapanekuid ja avalikke arutelusid. Eesmärk on tagada piisav kaasatus. Üldplaneeringuga seonduvad teated avaldatakse Antsla valla kodulehel, maakonnaüleses lehes ja Antsla valla lehes. Igal ühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ja sellel ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Isik, kes soovib olla kaasatud planeerimismenetlusse, teatab Antsla Vallavalitsusele oma kontaktandmed ja teadete edastamise viisi (kirjapost või e-post).

 

ANTSLA VALLA ÜLDPLANEERINGU VIRTUAALSELE IDEEKORJE KAARDILE ENAM ETTEPANEKUID EI SAA LISADA. OMA ETTEPANEK SAADA E-KIRJAGA ESTER@ANTSLA.EE

7. detsembrist kuni 8. jaanuarini 2021 toimus virtuaalne ideekorje, kus sai oma ideid ja ettepanekuid esitada läbi virtuaalse kaardi. Esitatud ettepanekuid saad vaadata siit.

Saada oma idee või ettepanek maa- ja planeeringute spetsialistile Ester Hommikule e-kirjaga ester@antsla.ee või posti teel aadressil Antsla linn F. R. Kreutzwaldi tn 1. Esitatavaks ideeks sobivad nii valla olemasolevad väärtused (mis kindlasti tuleks säilitada) kui ka vajalikud arengud.

Antsla valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

4.12.20

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuses on märgitud keskkonnamõju hindamise ulatus ning üldplaneeringu rakendamisega eeldatavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju või selle puudumine, sealhulgas mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus, võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja muu planeeringu koostamise korraldajale teadaolev asjasse puutuv teave. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus on aluseks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisele.

Antsla valla üldplaneeringu LS ja KSH VTK – LISA 2 – ÜLEVAADE ANTSLA VALLAST

Vastavalt planeerimisseaduse § 81 küsis Antsla Vallavalitsus koostöötegijatelt ja kaasatud isikutelt ettepanekuid lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsusele

Ettepanekute tegijad:

Riigimetsamajandamise keskus, Lennuamet, Terviseamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Elering AS, Maanteeamet, Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Raudtee, Põllumajandusamet, Maaeluministeerium, Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet, Maa-amet, Keskkonnaamet

Eesti Erametsaliit

Päästeamet

Muinsuskaitseamet ristipuudest

 

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Üldplaneeringu koostamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

4.12.20

Antsla Vallavalitsuse 29. Mai 2019 a korraldusega nr 2-3/394 moodustati üldplaneeringu koostamise komisjon, kuhu kuuluvad:

1. vallavanem Avo Kirsbaum;

2. abivallavanem Kurmet Müürsepp; (komisjoni esimees)

3. majandusnõunik Rain Ruusa;

4. arenguspetsialist Kalev Joab;

5. keskkonnaspetsialist Liana Neeve;

6. maa- ja planeeringute spetsialist Ester Hommik

Komisjoni ülesanneteks on aidata igakülgselt kaasa üldplaneeringu koostamisele ja huvide tasakaalustamisele, analüüsida ja kontrollida koostatava üldplaneeringu ettepanekuid, teha ettepanekuid valla tasakaalustatud ruumiliseks arenguks, planeeringu koostamise korraldamiseks ning avalikkuse kaasamiseks. Komisjoni seisukoha alusel kujundatakse Antsla valla arvamus planeeringu või esitatud ettepanekute ja arvamuste kohta. Komisjoni esimees võib kaasata komisjoni töösse ülesannete täitmiseks erinevate valdkondade spetsialiste.

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Antsla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

12.10.18

Antsla Vallavolikogu otsustas 25.09.2018 otsusega nr 67 algatada Antsla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kogu omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine, üldplaneeringu elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju tuvastamine ning leevendavate meetmete leidmine.

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Antsla valla ja Urvaste valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemused

22.06.18
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Urvaste valla üldplaneering

8.05.18
Antsla valla uue üldplaneeringu kehtestamiseni on kehtiv Antsla valla üldplaneeringu kõrval Urvaste valla üldplaneering.