Antsla metsakalmistu parkla rekonstrueerimine

3.07.18
Antsla Vallavalitsus otsib Antsla metsakalmistu parkla rekonstrueerimistööde teostajat. Tööd teostatakse vastavalt Roadplan OÜ töö nr 17031 järgi. Täiendav info majandusnõunik Rain Ruusalt tel 5032057 e-mail rain@antsla.ee
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Kobelas Lusti tee 12 asuva maaüksuse päikeseelektrijaam

6.03.18

Antsla vallas Kobela alevikus Lusti tee 12 asuvale maaüksusele soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

Vastavalt Antsla Vallavalitsuse 28.02.2018 a. korraldusele nr 121 ja lähtuvalt haldusmenetluse seaduse paragrahv 46 kuni 50 teavitab Antsla vallavalitsus avaliku menetluse läbiviimisest projekteerimistingimuste väljastamiseks Kobela alevikus Lusti tee 12 maaüksusel (katastritunnus 14301:003:0023) päikeseelektrijaama rajamiseks.

Antsla vallas Kobela alevikus asuvale maaüksusele soovitakse rajada päikeseelektrijaam, mis koosneb 680 päikesepaneelist, võimsus on 200KW. Päikeseelektrijaam asetseb ca 0,5 ha maaalal. Selliseid rajatisi püstitatakse vastavalt Antsla valla üldplaneeringule läbi detailplaneeringu. Kohalikul omavalitsusel on antud punktis õigus teha kaalutlusotsuse aluse erandeid. Lähtudes kavandatud tegevuse iseloomust on Antsla vallavalitsus oma 07.12.2017 a. istungil otsustanud, et antud juhul pole detailplaneeringu koostamine vajalik, kuid projekteerimistingimuste menetlus tuleb läbi viia avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste väljastamise korralduse eelnõuga ja projekteerimistingimuste kavandiga saab tutvuda Antsla valla kodulehel www.antsla.ee perioodil 07.03.2018 - 18.03.2018 a.

Eelnõule ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg 19.03.2018 a. Ettepanekud ja vastuväited esitada aadressil Antsla Vallavalitsus, Fr.R.Kreutzwaldi 1 Antsla linn Antsla vald või e-posti aadressil vald@antsla.ee

korralduse eelnõu

projekteerimistingimuste kavand

Vana-Antsla mõisapargi hoolduskava

Kobela alevik Lusti tee projekt

27.11.17
Kobela Kesk tn 9 parkla rekonstrueerimine on lõpetatud

Posti tänava pikenduse projekt

Antsla Metsakalmistu parkla asfalteerimise projekt

Kooli tee ja Tamme tänava rekonstrueerimise põhiprojekt

4.07.17
Haigla tänava, Kooli tee ja parkla projekt on lõpetatud

Tsooru pargi muinsuskaitse eritingimused ja eskiisprojekt

4.07.17

Tsooru park on muinsuskaitsealune parkmälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri määrusega  "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.11.1997 määrus nr. 72.

Aastast 2008. a on Tsooru park kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võetud (Antsla Vallavalitsuse 16. septembri 2008. a määrusega nr 10 "Tsooru pargi kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmine").

Toimetaja: ESTER HOMMIK