Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimise projekt

25.06.20

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava projekti "Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimine" (projekt nr 2014-2020.6.03.19-0194) raames renoveeritakse tänavavalgustus Antsla linnas, Kobela ja Vana-Antsla alevikus, Tsooru, Lusti ja Kraavi külas. Antsla valla asulate tänavavalgustuse taristu (valgustid, postid, kaablid ja juhtimiskilbid) on amortiseerunud. Valgustid paiknevad hajusalt ja kohati ebaloogilistes kohtades ning olemasolevad naatriumi ja elavhõbeda valgustid on energiakulukad ja ohtlikud keskkonnale. Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule, mille tulemusel saavutatakse energiasäästlikum ja turvalisem elukeskkond, kus taristu renoveerimise tulemusena hoitakse arvestuslikult kokku ca 89,28 MWh aastas, see tähendab CO2 hulk väheneb ca 97,32 tonni võrra aastas. Projekti eelarve on 506 368 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt eraldatud toetuse summa on 349 393,92 eurot. Projekt on plaanis ellu viia hiljemalt 2021. aasta sügiseks. 

Toimetaja: KALEV JOAB

Lusti külas Pika tee rekonstrueerimise projekt

Boose järvedega seotud parendused

20.06.19
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Keeritiigi pargi projekt

26.06.19

 

On valminud Keeritiigi pargi maastikuarhitektuurne projekt.

Antsla-Kraavi kergliiklustee

30.11.18
Maanteeameti tellimusel on koostamisel Antslat läbivate teede rekonstrueerimise projekt, mille raames projekteeritakse ka Antsla-Kraavi kergliiklustee (jalg- ja jalgrattatee).
Toimetaja: ESTER HOMMIK
30.11.18
Urvaste Vallavalitsuse tellimusel koostas Reaalprojekt OÜ 24 Uue-Antsla – Vana-Antsla mnt nr 251; km 0,000-0,975 Uue-Antsla külas Töö nr VP13037 Jalgratta- ja jalgtee tehniline projekt
Toimetaja: ESTER HOMMIK
28.01.20
Projekteerimistingimuste avatud menetlus on lõppenud. Lüpsikarjale vabapidamislauda, asukohaga Tuulemäe maaüksus, Antsla linnaga piirnev Oe küla, projekti koostamiseks 10.02.2017. a korraldusega nr 34 väljastatud projekteerimistingimuste muutmiseks on algatatud avatud menetlus ja avalik väljapanek. Tuulemäe Agro OÜ on esitanud 17.09.2018. a taotluse, millega soovib muuta Antsla vallavalitsuse 10.02.2017. a korraldusega nr 34 väljastatud projekteerimistingimusi. Taotluses on soovitud suurendada 2017. a väljastatud projekteerimistingimustes toodud laudakompleksi EHITISEALUST PINDA 1050 m2-lt 2060- le m2. Projekteerimistingimuste eelnõus on ehitise pinnaks 2060 m2. Samas taotletakse SÕNNIKUMAJANDUS-e punkti väljajätmist, kuna tahke sügavallapanuga vabapidamislauda ehitusega ei olevat vajadust eraldi ehitatava sõnnikuhoidla järele. Veeseaduse § 26.2 lõike 3 järgi loomapidamishoonel, kus kasutatakse sügavallapanutehnoloogiat ja mis mahutab sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud sõnnikukoguse, ei pea sõnnikuhoidlat olema. Kui loomapidamishoone ei mahuta lõikes 2 nimetatud sõnnikukogust, peab üle jääva koguse jaoks olema seda mahutav hoidla. Seega sõnnikumajanduse punkti välja ei jäeta. Muus osas projekteerimistingimuste muutmist ei taotletud. Seoses sellega, et teid saab muuta iga ilmaga läbitavateks ja tolmuvabadeks ka teisiti kui ainult asfalteerimisega, muudeti teede asfalteerimise nõue kõvakattega teede rajamiseks. Kohustuslikuks sai muudetud haljastuse punktis kõrghaljastuse rajamine. Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub Antsla vallamajas 22.10.2018 - 05.11.2018 vallamaja tööaegadel ja Antsla valla veebilehel www.antsla.ee. Arvamusi ja vastuväiteid projekteerimistingimuste muutmise kohta on võimalik kirjalikult esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti teel vald@antsla.ee või paberkandjal Antsla vallamajja, F. R. Kreutzwaldi tn 1, Antsla linn.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Lusti tee tänavavalgustuse põhiprojekt

13.09.18

Käesolev elektrivarustuse projekt  annab lahenduse Lusti tee tänavavalgustuse väljaehitamiseks  pikkuses 400m alates Antsla-Kobela kerglliklustee äärest.

Ehituse  käigus paigaldatakse vajalikud valgustipostid, valgustid  ja kaabeldus.

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest

Madissoo tee rekonstrueerimise pakkumuste esitamine

25.07.18
Madissoo tee rekonstrueerimise pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.08.2018. pakkumused esitada vald@antsla.ee
Toimetaja: ESTER HOMMIK
22.10.18
Antsla metsakalmistu parkla rekonstrueerimistööd on teostatud
Toimetaja: ESTER HOMMIK
22.10.18
Projekteerimistingimuste avatud menetlus on lõppenud

Vana-Antsla mõisapargi hoolduskava

Koiva maaparandushoiukava eelnõu

23.10.18
 
22.07.15

Maaparandushoiukavade eelnõud on kättesaadavad Põllumajandusameti kodulehelt aadressilt http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=424

 

27.11.17
Kobela Kesk tn 9 parkla rekonstrueerimine on lõpetatud

Posti tänava pikenduse projekt

Kooli tee ja Tamme tänava rekonstrueerimise põhiprojekt

4.07.17
Haigla tänava, Kooli tee ja parkla projekt on lõpetatud

Tsooru pargi muinsuskaitse eritingimused ja eskiisprojekt

4.07.17

Tsooru park on muinsuskaitsealune parkmälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri määrusega  "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.11.1997 määrus nr. 72.

Aastast 2008. a on Tsooru park kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võetud (Antsla Vallavalitsuse 16. septembri 2008. a määrusega nr 10 "Tsooru pargi kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmine").

Toimetaja: ESTER HOMMIK