Antsla valla hankekord

23.11.18

https://www.riigiteataja.ee/akt/419052018006 

Antsla Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (RIIGIHANGETE REGISTER): https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/search-links

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „LUSTI LASTEAIA LIIKLUSÕPPE VÄLJAKU RAJAMINE” LÄHTEÜLESANNE.

12.04.19
Objekti asukoht: Võru maakond Antsla vald Lusti küla Raudtee tn 49. Katastritunnus 14301:002:0108

 

Objekti kirjeldus: Lusti lasteaia territooriumil asub amortiseerunud asfaltkattega plats, suurusega ca 700 m². Nimetatud ala on lisatud skeemil tähistatud punase piiriga. Platsi ja liikumisteid kasutatakse lastele esmase liiklusalase õppe andmiseks. Harjutatakse liikumist jalgsi, jalg- ja tõukerattaga. Õpitakse liikumist teedel ja märke ja märgistust. Praegune plats on amortiseerunud ja ei võimalda ohutult õppetundide läbiviimist. Samuti koguneb peale vihmasid lohkudesse vesi. Lisaks liiklusõppele kasutatakse platsi ka teiste väliürituste läbiviimisel.

 

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Lusti lasteaia liiklusõppe väljaku rajamine.

Tööde kirjeldus:

1. Olemasoleva asfaltkatte freesimine, ala vertikaalplaneerimine.

2. Asfaltbetoonist AC12 surf kate h=6 cm ehitamine

3. Renoveeritava asfaltkatte alale jäävate 5 kanalisatsioonikaevu-kaante (malmluuk d=660) kõrguste reguleerimine ja asfaltkattega ühte tasapinda.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 03.06.2019 - 31.07.2019.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 29.04.2019.a. Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa, e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Alla lihthanke piirmäära jääva Antsla linnakeskuse ruumikava koostamine

9.04.19

Tellija: Antsla Vallavalitsus, täiendav informatsioon: Kalev Joab, arenguspetsialist 5040 701, kalev@antsla.ee

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: +372 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

koduleht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

Pakkumus esitada: 22. aprilliks 2019 .a. vald@antsla.ee

Ekspertiis Linda Rahvamaja rekonstrueerimisprojektile

2.04.19
Antsla Vallavalitsus soovib leida  ekspertiisi teostajat Linda Rahvamaja rekonstrueerimisprojektile.
Materjalid on kättesaadavad https://drive.google.com/drive/folders/16ghqy4VtX9KirMMUHttIIsBlS2Fqp9UZ?usp=sharing
Pakkumused palun esitada hiljemalt 11.04.2019 vald@antsla.ee

Täiendav info Kurmet Müürsepp 517 9213

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Uue-Antsla jalgratta- ja jalgtee projekteerimine” korraldamine

11.04.19

Lähteülesanne

 

Objekti asukoht: Projekteeritav jalgratta- ja jalgtee asub Võru maakonnas, Antsla vallas, Uue-Antsla külas

 

Objekti kirjeldus: Käesoleval lõigul puudub hetkel eraldi tee kergliiklejate jaoks. Jalakäijad ja jalgratturid liiguvad maanteel. Projekteeritava jalgratta- ja jalgtee asukohas on maapind liigendatud. Kõrgem on maapind mõisapargi sissesõidutee ümbruses, madalam trassi keskel, oja ümbruses. Ümbritseva maapinna absoluutkõrgused on vahemikus 85...97 m. Pinnaveed imbuvad maasse ja osaliselt juhitakse need ka maantee kõrval olevasse tiiki ja põikkraavi.

Projekteeritav teelõik paikneb suures ulatuses Uue-Antsla mõisapargi (KLO1200088) territooriumil.

 

Tellija:

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: +372 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

koduleht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

 

Töö nimetus: Uue-Antsla jalgratta- ja jalgtee

Eesmärk: Muuta jalakäijate ja jalgratturite liiklemine ohutumaks lahendades jalgratta- ja jalgtee mnt nr 69 ja 25124 ristmikust kuni Mägiste kinnistuni

 

1. Tööde kirjeldus:

1.1. jalgratta- ja jalgtee projekteerimine:

1.2. tänavavalgustuse projekteerimine;

1.3. ehitusloataotlus peab olema esitatud hiljemalt 01.10.2019

1.4 Projekteerimisel lähtuda Reaalprojekt OÜ „Jalgratta- ja jalgtee tehniline projekt, töö nr VP13037", mis on kättesaadav

https://drive.google.com/drive/folders/1PLLjXjpF-3ODYkoOH-uZHpt9f69R4msW?usp=sharing

 

2. Projekti koosseis ja vormistamine:

2.1. Projekteerimisel lähtuda kehtivatest normidest ja seadusandlikest aktidest. Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamisel lähtuda juhendist „Ehitusprojekti dokumenti digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel".

2.2. Projektdokumentatsioon peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.

2.3. Projekt koostada ja esitada pdf ning joonised dwg formaadis digitaalselt CD-l või mälupulgal ja paberkandjal 1 eksemplaris.

2.4. Pakkuja peab arvestama pakkumuse esitamisel geoaluse aktualiseerimise ja ehitugeoloogilisete uuringutega.

3. Hinnapakkumine esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 15.04.2019. Lisaküsimused ja täiendav info esitada abivallavanem Kurmet Müürsepp, e-post kurmet@antsla.ee või tel 5179213.

 

Koostaja:

Kurmet Müürsepp

Antsla esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve teenus

23.01.19
  1. Hankija

Antsla Vallavalitsus
Registri number: 75010418
Aadress: F. R. Kreutzwaldi tn 1, 66403 Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond

Kontaktisik Kurmet Müürsepp

 

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Antsla esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve teenus.

 

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Antsla linn. Teenuse tehniline kirjeldus on esitatud hanketeate lisas.

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

üldkogus: omanikujärelevalve teenus
lepingu kestus: 12+36 kuud

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale teenuse osutamist.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

8.1. Pakkuja ei tohi olla võlgu Antsla linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

8.2. Pakkuja peab olema osutanud viimase 36 kuu jooksul vähemalt ühe samaväärse ehitusmahu ja keerukusastmega ehitusobjekti üle omanikujärelevalve teenust.

8.3. Pakkuja peab omama siduvat õigussuhet teenuse osutamisel faktiliselt järelevalvet teostavate isikutega.

8.4. Pakkuja esitab kinnituse tehnilise kirjelduse punktis 4.4 nimetatud nõuetele vastavuse kohta.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 60 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

  1. pakkumuse maksumuse tabel;
  2. referentsobjektid;
  3. kinnitus pakkumuse jõusoleku kohta;
  4. hanketeate punktis 8 nimetatud tingimustele vastavuse kohta käivad tõendid.

 

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vald@antsla.ee

Pakkumus pealkirjastada „Antsla esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde järelevalve „

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 04.02.2019  kell 12.00.

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

 

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind.

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1_Pakkumuse maksumuse tabel;

Lisa 2_Tehniline kirjeldus;

Lisa 3_Tegevusaruanne;

Lisa 4_Ehitustööde ülevaatuse tabel;

Lisa 5_Hankelepingu projekt;

Lisa 6_Hankedokument.

Antsla Vallavalitsuse korraldus "Antsla esmatasandi tevisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve korraldamine"

Antsla Vallavalitsuse korraldus "Antsla esmatasandi tevisekeskuse ehitustööd läbiviimine"

Uue-Antsla rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimine

24.10.18

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Uue-Antsla rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimiseks". Hinnapakkumised esitada vastavalt eelprojektile hiljemalt 05. novembriks 2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik abivallavanem Kurmet Müürsepp, e-post kurmet@antsla.ee või tel 5179213.

Eelprojekt on kättesaadav: http://antsla.kovtp.ee/projektid1
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Keeritiigi pargi maastikuarhitektuurne ehitusprojekt

9.10.18
Antsla Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Keeritiigi pargi maastikuarhitektuurse ehitusprojekti koostamine". Hinnapakkumised esitada vastavalt lähteülesandele hiljemalt 30. oktoobril 2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik keskkonnaspetsialist Liana Neeve, tel 5349 2922.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

"Lumetõrjetööde teostamine Antsla vallas aastatel 2018-2020"

5.10.18
Antsla Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Lumetõrjetööde teostamine Antsla vallas aastatel 2018-2020" Hanke dokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201503 Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.10 kell 11.00 e-riigihangete keskkonnas.

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa tel. 5032057 või e-post rain@antsla.ee

Raudteejaama ring 7 ehitustööde hinnapäring

28.09.18
Antsla Vallavalitsus otsib Antslas Raudteejaama ring 7 platsi ehitustööde teostajat. Hinnapakkumised esitada vastavalt hinnapäringule hiljemalt 10. oktoobriks 2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik keskkonnaspetsialist Liana Neeve, tel 5349 2922.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele

24.09.18
Antsla Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele.

Tingimused ja tähtajad lisatud hinnapäringu dokumendis.

Kuldre kooli katlamajale puiduhakke ostmine 2018/2019 kütteperioodideks

20.09.18

Hankemenetluse liik: Ostumenetlus

 

Projekt "500 kodu tuleohutuks"

10.08.18
Antsla Vallavalitsus otsib päästeameti projekti „500 kodu tuleohutuks" teostajaid tuleohutusalaste probleemide (ahjude, pliitide parandamine ja ehitus, elektritööd, korstnapühkimine) lahendamisel. Pakkumused esitada hiljemalt 24.08.2018 Kontaktisik sotsiaalnõunik Vilve Lepik, tel 782 1906 või 511 7982
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Kuldre kooli staadioni rekonstrueerimine

9.08.18
Antsla Vallavalitsus otsib Kuldre kooli staadioni rekonstrueerimistööde, sh ehitusprojekti koostamine, teostajat. Pakkumused vastavalt vormile esitada hiljemalt 21.08.2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik majandusnõunik Rain Ruusa tel 503 2057.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Tsooru rahvamaja lava rekonstrueerimine

8.08.18

 Antsla Vallavalitsus otsib Tsooru rahvamaja lava rekonstrueerimistööde teostajat. Pakkumused esitada vastavalt pakkumusvormile ja mahutabelile. Pakkumused esitada hiljemalt 21.08.2018.

 

Kuldre kooli õpilasliin

8.08.18
Antsla Vallavalitsus otsib Kuldre kooli õpilasliini teenindamiseks vedajat 2018/2019 õppeaastaks. Pakkumused esitada vastavalt vormile hiljemalt 10.08.2018. a
Toimetaja: ESTER HOMMIK