Kobela tööstusala detailplaneering

22.08.14

Detailplaneeringu eesmärk: Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, sihtotstarve muutmine, krundi ehitusõiguse määramine, kruntide hoonestusalade piiritlemine ning planeerimisprotsessi läbiviimine vastavalt planeerimisseadusele. Detailplaneeringuga lahendatakse liikluskorralduse ( juurdepääsuteed ja parkimine ), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, samuti määratakse tehnovõrkude asukohad. Planeeringuala suuruseks on ca 6 ha.

Algatamine:

Antsla vallavalitsuse korraldus 07. oktoober 2013 nr. 215

Antsla vallavalitsuse  korraldus 07. oktoober 2013 nr. 215 muutmine

 

Detailplaneeringuga saab tutvuda:

ja ettepanekud saata ester@antsla.ee või vald@antsla.ee

 

Detailplaneeringu vastuvõrmine ja avalik väljapanek