Antsla linnas Põllu tn 4 krundi detailplaneeringu algatamine

1.10.21

Antsla Vallavalitsus teatab, et algatas 22. septembril 2021 aastal korraldusega nr 2-3/384 Antsla linnas Põllu tn 4 kinnistu (14301:001:0306) detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualale ehitusõiguse määramine ca 1600 m² ehitisealuse

pinnaga kaubandushoone ehitamiseks ja maa sihtotstarbe muutmine ärimaaks. Planeeringuala suuruseks on ca 0,76 ha. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Antsla valla üldplaneeringuga ja koostatava üldplaneeringu eelnõuga.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda täiendavate uuringute teostamist planeeringu koostamise käigus.

 

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Antsla TÜ maa-ala ja lähiümbruse DP avalik väljapanek 03.06.2019-16.06.2019

23.08.19

„Antsla TÜ maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu" avalik väljapanek toimus 03.06.2019-16.06.2019. Avaliku väljapaneku ajal DP-u kohta esitatud ettepanekud ja küsimused on lisatud failidena.

Antsla Vallavalitsuse 27.06.2018. a korraldusega nr 2-3/273 „Detailplaneeringu algatamine" algatati Antsla TÜ maa-ala ja lähiümbruse" DP, mille eesmärgiks on krundi piiride muutmine, tehnovõrkude planeerimine, liikluse ja parkimise korraldamine, heakorra lahendamine. Ligikaudu 1600 m2 netopinnaga uue kauplusehoone püstitamiseks ehitusala ja ehitustingimuste määramine. Planeeringuala suuruseks on ca 1,0 ha.

Sama korraldusega otsustati algatamata jätta keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH), kuna üldplaneeringus on nimetatud ala suures osas ärimaa ning üldplaneeringu käigus teostati KSH ning sellest lähtuvalt detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavasti olulist keskkonnamõju ega vahetut või kaudset mõju inimeste tervisele ja heaolule ning ümbritsevale keskkonnale.

Antsla linnas Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneering

24.01.18
Antsla Vallavalitsus 08.06.2016. a korraldusega nr 169 "Detailplaneeringu algatamine" algatas Antsla linnas Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneeringu maa-ala kasutusotstarvete ja krundi ehitusõiguse määramiseks, hoonestusala piiritlemine ühiskondliku ehitise (sotsiaalmaja) ehitamiseks. Sama korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eeldatavasti ei kaasne olulist keskkonnamõju planeeringu elluviimisega.

Vee- ja kanalisatsioonitrasside servituudialade määramine detailplaneering kehtestatud

11.04.17
Antsla Vallavalitsuse 07.07.2016. a korraldusega nr 200 "Detailplaneeringu algatamine ja finantseerimine" algatati detailplaneering Antsu külas ja Kobela alevikus rekonstrueeritavate vee- ja kanalisastioonitrasside servituudialade määramiseks. Sama korraldusega otsustati algatamata jätta keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), kuna planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ega vahetut või kaudset mõju inimeste tervisele ja heaolule ning ümbritsevale keskkonnale.

Pärna tn 47a katastriüksuse ja lähiümbruse detailplaneering

30.09.16
16.02.15
Antsla Vallavalitsuse 08.10.2014. a korraldusega nr 229 algatati Maadi katastriüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine lao- ja tootmishoonete rajamiseks.
Toimetaja: ESTER HOMMIK