Soojusmajanduse arengukava

18.10.16

Antsla Vallavolikogu kinnitas oma 13. septembri 2016.a  istungil Antsla valla
soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026. Soojusmajanduse arengukava
tulemusena määratleti Antsla linna ja Vana-Antsla alevi arenguvisioonid ja -suunad soojusenergia tootmisel, jagamisel ja kasutamisel. Soojusmajanduse  arengukava annab võimaluse taotleda toetust EL Ühtekuuluvusfondist, amortiseerunud ja ebaefektiivse soojatorustiku rekonstrueerimiseks ja uute torustike rajamiseks. Antsla Vallavalitsus tellis soojusmajanduse arengukava koostamise OÜ
Termopilt. Projekti  kogumaksumus on 2988,00 eurot, millest 90 %  tuli toetusena
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Antsla valla soojusmajanduse arengukava

Võrumaa ühine jäätmekava