Antsla linnas Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneering

Kooli tee 12 krundi detailplaneering

2.06.17
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine esmatasandi tervisekeskuse ja tugiteenuste maja ehitamiseks

Vee- ja kanalisatsioonitrasside servituudialade määramine detailplaneering kehtestatud

11.04.17
Antsla Vallavalitsuse 07.07.2016. a korraldusega nr 200 "Detailplaneeringu algatamine ja finantseerimine" algatati detailplaneering Antsu külas ja Kobela alevikus rekonstrueeritavate vee- ja kanalisastioonitrasside servituudialade määramiseks. Sama korraldusega otsustati algatamata jätta keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), kuna planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ega vahetut või kaudset mõju inimeste tervisele ja heaolule ning ümbritsevale keskkonnale.

Pärna tn 47a katastriüksuse ja lähiümbruse detailplaneering

30.09.16
16.02.15
Antsla Vallavalitsuse 08.10.2014. a korraldusega nr 229 algatati Maadi katastriüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine lao- ja tootmishoonete rajamiseks.
Toimetaja: ESTER HOMMIK