Dokumendid ja protokollid

11.04.17

Sellel lehel saate tutvuda Antsla ja Uvaste valla ühinemise ettevalmistamisel peetud koosolekute protokollidega. Samuti ühinemislepingu ja selle lisadega.  

 

Küsitluse läbiviimine seose Vabariigi Valitsuse poolt algatatud omavalitsuste ühendamisega. 

Elanike arvamuse viiljaselgitamise kiisitluse tulemuste kinnitamine

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

Antsla valla ja Urvaste valla ühinemisleping

Ühinemislepingu lisad

Ühinemislepingu seletuskiri

Urvaste valla majandusaasta aruanne

Antsla valla majandusaasta aruanne

Ühineva omavalitsuse kaart

Ühineva omavalitsuse investeeringute kava

Ühineva omavalitsuse ametiasutuse juhtimisstruktuur

Ühinemistoetuse kasutamine

Ühinevate omavalitsuste ühistegevused Võrumaal 

Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu projektile avaliku väljapaneku raames tehtud ettepanekud ja nende läbivaatamise õiend

 

Antsla ja Tsooru piirkonna küsitluspunkti komisjoni protokollid haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ja moodustatava omavalitsusüksuse nime valimise küsitlustulemuste kohta. ANTSLA KOMISJON,  TSOORU KOMISJON

 

Antsla Vallavolikogu otsus nr 62 "Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kinnitamine"

 

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse läbiviimiseks komisjonide moodustamine ja koosseisu kinnitamine

1. Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine ning uue omavalitsusüksuse nime küsimuses elanike arvamuse väljaselgitamine

2. Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu projektile avaliku väljapaneku raames tehtud ettepanekud

3. Ühiskomisjoni seisukoht avalikustamise käigus esitatud ettepaneku osas. 

 

 

Antsla ja Urvaste valla ÜHINEMISLEPING     p r o j e k t

Urvaste valla 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne, lisa 3