Uudised ja teated

« Tagasi

Teade RMK poolt plaanitavatest raietest Antsla linna puhkemetsas / Infopäev 27. veebruar

Tulenevalt RMK poolt kehtestatud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade töökorraldusest teavitame Teid RMK poolt planeeritavatest töödest riigimetsamaal Antsla linnaga piirnevas riigimetsas.

Antsla vallas Taberlaane külas Antsla linnaga piirnev riigimets on määratud kõrgendatud avaliku huviga (edaspidi KAH) alaks. RMK määras antud ala juba 2012. aastal puhkemetsaks, arvestades selle metsaosa rekreatiivset kasutust. Kohalik rahvas nimetab seda põlist riigimetsa ka Kasumetsaks. Antsla vallaga on RMK 2011. aastal sõlminud rendilepingu terviseraja rajamiseks ja kasutamiseks. 2015. aastal rajati Antsla valla poolt riigimetsa Antsla-Kobela kergliiklustee. Kõik need tegevused on toonud kaasa ala aktiivse kasutuse kohaliku elanikkonna poolt. 2018. aastal on sõlmitud Antsla valla ja RMK vahel leping terviseraja laiendamiseks. Terviseraja laienduseks vajaliku raadamise läbiviimiseks ja kogu piirkonna metsade sanitaarse seisundi parandamiseks on RMK plaaninud teostada raietöid terviserajaga piirnevates metsaosades.

2016. aasta suvine torm kahjustas oluliselt antud piirkonna metsa ja selle tagajärjel on tekkinud mitmes metsaosas üraskikahjustus, mis on toonud kaasa puude kuivamise. RMK plaanib terviserajaga piirnevates metsaosades teostada sanitaarraie kuivanud ja ohtlike puude eemaldamiseks. Metsakvartali AS010 eraldise 12 puhul on tegu 2011. aastal teostatud turberaie alaga, kus mets on tänaseks uuenenud männi ja kuusega. Metsauuenduse kasvutingimuste parandamiseks on antud eraldisel plaanis sanitaarraie korras eemaldada üksikpuude rinne, et luua sobilikud valgustingimused noore metsapõlve kasvuks. Kasvama jäetakse eraldisele säilikpuud. Metsakvartali AS009 eraldisel 17 (0,27 ha) ja eraldisel 19 (0,6 ha) peame likvideerima vana metsa lageraie korras metsa sanitaarse seisundi tõttu. Samaaegselt eelpool nimetatud töödega teostatakse ka Antsla valla poolt taotletud terviseraja laiendus 0,18 ha ulatuses (Antsla Vallavalitsuse 26.10.2017 taotlus nr 717/1086).

Raiealad tähistatud lisatud plaanil tumekollase viirutusega (lisatud)

Neid RMK poolt plaanitavaid töid ja tööde läbiviimise protsessi soovime tutvustada kohapeal 27. veebruaril 2019. aastal. Ootame huvitatuid Kasumetsa terviseraja parklas kell 15.00.

Raieplaanide kohta võib arvamusi saata e-kirjaga aadressile agu.palo@rmk.ee või helistades telefonile 517 7116.