Istungid ja eelnõud

24.01.17

Antsla Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 24. jaanuaril 2017. a algusega kell 15.00 volikogu saalis, F. R. Kreutzwaldi tn 1, Antsla linn.

 

PÄEVAKORD :

1. Antsla valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine I lugemine

 

Kulude eelarve

Tulude eelarve

Eelarve seletuskiri

Kulude võrdlus

Tulude võrdlus

Eve Sikk, pearaamatupidaja

Kurmet Müürsepp, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

2. Antsla Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017 - 2025 kinnitamine

 

Arengukava

Merike Prätz, vallavanem

Kaire Uiboleht, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees

3.  Antsla Vallavolikogu 16. veebruari 2016. a määruse nr 4  „Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028" muutmine

 

http://antsla.kovtp.ee/arengudokumendid

 

Avo Kirsbaum, majandusspetsialist

Kurmet Müürsepp, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

4. Korteriühistutele toetuse andmise kord

 

Kalev Joab, arenguseptsialist

5. Antsla Vallavolikogu 30. septembri 2014. a määruse nr 15 „Antsla valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse eraldamise kord" muutmine

Lisa 3

Kalev Joab, arenguseptsialist

6. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine

 

Kristina Kreevald, revisjonikomisjoni esimees

7. Vallavanema töötasu määramine

 

Kurmet Müürsepp, volikogu esimees

8. Antsla Vallavolikogu 17. novembri 2015. a määruse nr 16 „Vallavolikogu liikmetele ja alatiste komisjonide liikmetele vallavolikogu  tööst osavõtu eest tasu määramise ja maksmise kord" muutmine.

 

Kurmet Müürsepp, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

9. Antsla Vallavolikogu 22. juuni 2016. a otsuse nr 40 „Taotluse esitamine keskkonnaministrile Antsla vallas asuvate maaüksuste munitsipaalomandisse andmiseks" muutmine"

 

Ester Hommik, maakorraldaja

 

 

10. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

 

Avo Kirsbaum, majandusspetsialist

11. Muud küsimused

 

 

 

Kurmet Müürsepp

volikogu esimees