Hajaasustuse programm 2017

20.04.18

Toetuse saajad  2017. aastal.

Võru Maavalitsus kuulutas alates 10. aprillist 2017 avatuks hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru. Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Hajaasustuse programmi 2017 Võru maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 10. aprill kuni 12. juuni 2017. Taotluste vastuvõtt toimub kõikides Võrumaa valdades.Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 12. juunil 2017 k.a

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (vähemalt alates 1.01.2017);
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

veesüsteemid

kanalisatsioonisüsteemid

juurdepääsuteed

autonoomsed elektrisüsteemid

 

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest perioodil 2012-2016, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

- taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1.01.2017 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

- taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ningprojekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri käskkirjaga 28.03.2017 nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument".

 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta asub Võru maavalitsuse voru.maavalitsus.ee ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta asub Võru maavalitsuse voru.maavalitsus.ee ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee.

Taotlusvormid on EASi veebilehel: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Kontaktisik Antsla vallas: Enn Vasar ehitus-ja keskkonnaspetsialist. E-post:enn@antsla.ee, tel 5030842

Maakondlik programmi kontaktisik: Aigi Young, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist , tel 786 8322, 53 090923, aigi.young@voru.maavalitsus.ee

Kontaktisik Antsla vallas: Enn Vasar ehitus-ja keskkonnaspetsialist. E-post:enn@antsla.ee, tel 5030842

Maakondlik programmi kontaktisik: Aigi Young, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist , tel 786 8322, 53 090923, aigi.young@voru.maavalitsus.ee