Uudised ja teated

« Tagasi

Antsla valla sümboolika muutmise avalik väljapanek

Antsla Vallavolikogu 21. detsembri 2016. a otsusega nr 71 ja Urvaste Vallavolikogu 21. detsembri 2016. a otsusega nr 43 kinnitatud „Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu" punkti 4.7 muutmise avalik väljapanek

Antsla Vallavolikogu võttis vastu 22. augustil 2017. a otsusega nr 32 „Antsla Vallavolikogu 21. detsembri 2016. a otsusega nr 71 kinnitatud „Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine" muutmiseks avaliku väljapaneku korraldamine" ning Urvaste Vallavolikogu võttis vastu 28. augustil 2017. a otsuse nr 16 „Urvaste Vallavolikogu 21. detsembri 2016. a otsusega nr 43 kinnitatud „Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu" muutmiseks avaliku väljapaneku korraldamine".

Otsuste eesmärk on avalikustada Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu punkti 4.7 muutmise kavatsus. Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu punkti 4.7. muutmiseks tegi ettepaneku Antsla ja Urvaste valla juhtivkomisjon 14. juulil 2017. a toimunud koosolekul.

Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu punkti 4.7 sõnastus on käesoleval ajal järgmine: 4.7. Ühinenud omavalitsuse sümboolika töötatakse välja ja valitakse konkursi korras 2017. Aasta jooksul. Konkursikomisjon alustab tööd pärast haldusterritoriaalse korralduse muutmise otsuse vastuvõtmist Vabariigi Valitsuse poolt. Valla vapi ja lipu kujundamisel peetakse oluliseks, et nendes kasutatakse piirkondade identiteeti iseloomustavat sümboolikat."

Ettepanek on muuta lepingu punkti 4.7. ja sõnastada see järgmiselt:

4.7. Antsla valla ja Urvaste valla ühinemisel moodustuva uue omavalitsusüksuse „Antsla vald" sümboolikaks saab alates Antsla valla põhimääruse kinnitamist praeguses Urvaste vallas kehtiv sümboolika."

Praegune Urvaste valla sümboolika- Tamme-Lauri tamm võiks olla ka uue moodustatava omavalitsusüksuse -Antsla valla sümboolika. Tamme-Lauri tamme kujutis on tuntud sümbol nii Võrumaal kui ka Eestis tervikuna. Tegemist on Eesti jämedaima ja võimsaima puuga ja oleks uuele omavalitsusele sobivaks sümboolikaks. Kui Antsla ja Urvaste volikogud kõnealuse lepingu muudatuse kinnitavad, ei korraldata enam uut konkurssi sümboolika leidmiseks.

Avalik väljapanek toimub 29.08.2017. a kuni 19.09.2017. a.

Ettepanekud ja vastuväited ühinemislepingu muudatuse kohta saab esitada kirjalikult hiljemalt 20. septembriks 2017. a Antsla Vallavolikogule aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn 66404 Antsla vald või e-posti aadressil vald@antsla.ee ning Urvaste Vallavolikogule aadressil Kuldre küla, Urvaste vald, Võrumaa või e-posti aadressil vald@urvaste.ee.