« Tagasi

Küsitluse läbiviimine seoses Vabariigi Valitsuse poolt algatatud omavalitsuste ühendamisega

Haldusreformi seaduse (edaspidi HRS) § 9 lõike 2 järgi pidi Vabariigi Valitsus algatama hiljemalt 2017. aasta 15. veebruaril oma ettepanekuga nende kohaliku omavalitsuse üksuste haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise, mis ei vasta rahvastikuregistri andmete kohaselt 2017. aasta 1. jaanuari seisuga omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile (mis on 5000 elanikku)  ja mis ei ole volikogude algatatud ühinemisel ühinemas kriteeriumile vastavaks ning millele Vabariigi Valitsus ei kohalda HRS paragrahvi 9 lõikes 3 sätestatud erandit.

Kuna volikogude algatatud ühinemiste etapis omavahel ühinevate Antsla valla ja Urvaste valla ning Orava valla ja Vastseliina valla ühinemisel elanike arv jääb alla kriteeriumi ja omavalitsused ei täida ka HRS § 9 lõikes 3 sätestatud erandi saamise tingimusi, siis peab Vabariigi Valitsus haldusreformi eesmärgi ja kriteeriumi täitmiseks algatama Antsla valla ja Urvaste valla ning Orava valla ja Vastseliina valla ühendamise Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru vallaga.

Sellest tulenevalt saatis Vabariigi Valitsus  Antsla vallale 15.02.2017. a määruse eelnõu „Antsla valla, Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Urvaste valla, Vastseliina valla ja Võru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine".

Vastavalt Antsla Vallavalitsuse 31. märtsi  2017 korraldusele nr 81 „Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise korraldamine" viiakse läbi salajase hääletamise teel  küsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks seoses  Vabariigi Valitsuse poolt algatatud  haldusterritoriaalse korralduse muutmisega.

 

Küsitlus toimub küsitluspunktides  23. aprillil 2017. a   kella 9.00 kuni 18.00 ja

24. aprillil 2017. a kella 08.00 kuni 18.00.

Elektrooniline küsitlus  toimub alates  23. aprillil 2017. a  algusega kell 06.00 kuni 24.00, veebikeskkonnas www.antsla.ee.

Rahvastikuregistris  Antsla valla elanikuna registreeritud isik, kes viibib küsitluse toimumise päeval Antsla vallas, kuid kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist, st 24. aprillil 2017 hiljemalt kella 15.00-ks. Taotlus esitada e-posti aadressil tiina@antsla.ee või paberkandjal F.R. Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn  või telefoni teel 785 5000, 52 33 589 või  53419866. 

Elanike arvamus selgitatakse välja Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016 määrus nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord" kehtestatud korras https://www.riigiteataja.ee/akt/129072016012).

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele moodustas vallavalitsus elanike arvamuse väljaselgitamiseks  kaks komisjoni:

Antsla piirkonna  küsitluspunkt asub Antsla vallamajas F.R. Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn

Komisjon esimees on Tiina Vares.

Kontaktandmed: telefon 785 5000 või  523 3589, e-posti aadress tiina@antsla.ee

Tsooru piirkonna küsitluspunkt asub Tsooru Rahvamajas Tsooru küla Antsla vald.

Komisjoni esimees on Malle Kodu.

Kontaktandmed: telefon 785 5005 või 53419866 , e-posti aadress mall@antsla.ee

Küsitluse teel saab Antsla valla elanik anda oma arvamuse küsimusele:

„Kas toetate Vabariigi Valitsuse poolt algatatud Antsla valla,  Urvaste valla, Sõmerpalu valla, Võru valla, Lasva valla, Vastseliina valla ja Orava valla ühendamist üheks omavalitsusüksuseks?"  vastusevariandiga  „jah" või „ei".

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Antsla vallas.

Küsitlusest ei saa osa võtta isik, kes on:
1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;
2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Küsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.