2018. a eelarve eelnõu

5.03.18
Antsla Vallavolikogu M Ä Ä R U S nr 10, 20. veebruar 2018 Antsla valla 2018. aasta eelarve
 

 

Antsla valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine I lugemine

 

Kulud

Tulud

Seletuskiri

Vallaeelarve kahe lugemise vahel saab esitada etteppanekuid. Vastavalt Antsla valla põhimäärusele toimub see alljärgnevalt:

Muudatusettepanekud eelarve eelnõusse esitatakse kirjalikult vallakantseleisse pärast I. lugemise lõpetamist kümne tööpäeva jooksul. Käesoleval 2018. aastal siis kuni 6. veebruarini Vallavolikogu ja vallavolikogu komisjonide poolt tehtavate ettepanekute läbivaatamisel kuulatakse ära vallavalitsuse arvamus.

Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta